Sống 365 ngày một năm

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sống 365 ngày một năm
  • Mã ISBN: 978-604-9948-67-1
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Ngô Thị Hồng Tú
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách BIZBooks
  • Nơi in: Cty TCP in và Truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 01/06/2020

Thông tin về sách: Sống 365 ngày một năm

Về tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Tìm mua sách nếu có bán: