Sóng cuồng – Thơ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sóng cuồng – Thơ
  • Mã ISBN: 978-604-74-4660-5
  • Tác giả: Xuân Hồng
  • Nhà xuất bản: Thanh Hóa
  • Biên tập viên: Lê Phương Quý
  • Đối tác liên kết: Trần Xuân Hồng, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
  • Nơi in: in TM Trường Xuân
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Sóng cuồng – Thơ

Về tác giả: Xuân Hồng

Tìm mua sách nếu có bán: