Sống đạo Canh Tý 2020,1(1)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sống đạo Canh Tý 2020,1(1)
  • Mã ISBN: 978-604-61-6709-9
  • Tác giả: Hội thánh Truyền giáo Cao đài
  • Nhà xuất bản: Tôn giáo
  • Biên tập viên: Lê Hồng Sơn
  • Đối tác liên kết: Giáo sư Thượng Văn Thanh (Nguyễn Hồng Văn), Chưởng quản Cơ quan Phổ tế Hội thánh Truyền giáo Cao đài, 63 Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng. ĐT: 0908018591
  • Nơi in: Cty CP In&DV Đà Nẵng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/02/2020

Thông tin về sách: Sống đạo Canh Tý 2020,1(1)

Về tác giả: Hội thánh Truyền giáo Cao đài

Tìm mua sách nếu có bán: