Song ngữ Anh-Việt/3+-Dành cho em bé lớn/Share!/HÃY CHIA SẺ!

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Song ngữ Anh-Việt/3+-Dành cho em bé lớn/Share!/HÃY CHIA SẺ!
  • Mã ISBN: 978-604-56-6517-6
  • Tác giả: Georgie Birkett | Anthea Simmons
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Lê Thị Hải Yến
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Song ngữ Anh-Việt/3+-Dành cho em bé lớn/Share!/HÃY CHIA SẺ!

Về tác giả: Georgie Birkett | Anthea Simmons

Tìm mua sách nếu có bán: