Sông – tiểu thuyết

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sông – tiểu thuyết
  • Mã ISBN: 978-604-1-15815-3
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Trần Ngọc Sinh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/06/2020

Thông tin về sách: Sông – tiểu thuyết

Về tác giả: Nguyễn Ngọc Tư

Tìm mua sách nếu có bán: