Start with English 2 (Sách tiếng Anh dùng cho học sinh lớp 2)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Start with English 2 (Sách tiếng Anh dùng cho học sinh lớp 2)
  • Mã ISBN: 978-604-0-16434-6
  • Tác giả: Đổng Ngọc Chiếu, Lê Ngọc Tường Khanh, Nguyễn Đạt, Phạm Trí Thiện, Trần Hoàng Tuý, Xuân Phan
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Huỳnh Lê Ái Nhi
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH SX DV TM Bao Bì Kiến Á
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Start with English 2 (Sách tiếng Anh dùng cho học sinh lớp 2)

Về tác giả: Đổng Ngọc Chiếu, Lê Ngọc Tường Khanh, Nguyễn Đạt, Phạm Trí Thiện, Trần Hoàng Tuý, Xuân Phan

Tìm mua sách nếu có bán: