STRUCTURED QUERY LANGUAGE (SQL)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: STRUCTURED QUERY LANGUAGE (SQL)
  • Mã ISBN: 978-604-974-321-4
  • Tác giả: ThS. Lê Mỹ Cảnh, ThS. Trần Nguyên Phong
  • Nhà xuất bản: Đại học Huế
  • Biên tập viên: Tôn Nữ Quỳnh Chi
  • Đối tác liên kết: Đại học Huế, 03 Lê Lợi, thành phố Huế
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in và DV Thanh Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: STRUCTURED QUERY LANGUAGE (SQL)

Về tác giả: ThS. Lê Mỹ Cảnh, ThS. Trần Nguyên Phong

Tìm mua sách nếu có bán: