Sương phố bóng người

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Sương phố bóng người
  • Mã ISBN: 978-604-55-4560-7
  • Tác giả: Trần Chiến
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Thùy Linh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Sương phố bóng người

Về tác giả: Trần Chiến

Tìm mua sách nếu có bán: