Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng ( Tái bản có sửa chữa, bổ sung )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng ( Tái bản có sửa chữa, bổ sung )
  • Mã ISBN: 978-604-57-5468-9
  • Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Đỗ Phương Mai
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Tổng hợp Cần Thơ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng ( Tái bản có sửa chữa, bổ sung )

Về tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng

Tìm mua sách nếu có bán: