Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Công an xã chính quy (Tập 2)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Công an xã chính quy (Tập 2)
  • Mã ISBN: 978-604-72-4366-2
  • Tác giả: Bộ Công an, Cục Đào tạo
  • Nhà xuất bản: Công an nhân dân
  • Biên tập viên: Đỗ Hương Cúc; Lê Thị Thủy; Nguyễn Thị Hoàng Yến
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty in Ba Đình – Bộ Công An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/07/2020

Thông tin về sách: Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Công an xã chính quy (Tập 2)

Về tác giả: Bộ Công an, Cục Đào tạo

Tìm mua sách nếu có bán: