Tài liệu các văn bản triển khai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tài liệu các văn bản triển khai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
  • Mã ISBN: 978-604-964-425-2
  • Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An – Sở Văn hóa và Thể thao
  • Nhà xuất bản: Nghệ An
  • Biên tập viên: Phạm Ngọc Chi
  • Đối tác liên kết: Hồ Mậu Thanh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An
  • Nơi in: Cty TNHH in Hòa Nhơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Tài liệu các văn bản triển khai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Về tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An – Sở Văn hóa và Thể thao

Tìm mua sách nếu có bán: