Tài liệu chuyên đề Giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh cho học sinh Hà Nội, (Dùng cho học sinh THCS lớp 7)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tài liệu chuyên đề Giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh cho học sinh Hà Nội, (Dùng cho học sinh THCS lớp 7)
  • Mã ISBN: 978-604-55-6263-5
  • Tác giả: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thu Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty cp KHCN Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: Tài liệu chuyên đề Giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh cho học sinh Hà Nội, (Dùng cho học sinh THCS lớp 7)

Về tác giả: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Tìm mua sách nếu có bán: