Tài liệu chuyên đề Giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh cho học sinh Hà Nội, (Dùng cho học sinh Tiểu học lớp 2)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tài liệu chuyên đề Giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh cho học sinh Hà Nội, (Dùng cho học sinh Tiểu học lớp 2)
  • Mã ISBN: 978-604-55-6258-1
  • Tác giả: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Phạm Thị Anh Minh; Phạm Thị Thu Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Phúc Yên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Tài liệu chuyên đề Giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh cho học sinh Hà Nội, (Dùng cho học sinh Tiểu học lớp 2)

Về tác giả: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Tìm mua sách nếu có bán: