Tài liệu định hướng về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tài liệu định hướng về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
  • Mã ISBN: 978-604-56-7448-2
  • Tác giả: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Lâm Hồng Diệp
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam-NXB Phụ nữ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Tài liệu định hướng về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Về tác giả: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: