Tài liệu học tập môn Luật tố tụng hình sự

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tài liệu học tập môn Luật tố tụng hình sự
  • Mã ISBN: 978-604-73-7286-7
  • Tác giả: TS.Lê Huỳnh Tấn Duy (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Lê Thị Thu Thảo
  • Đối tác liên kết: Lê Huỳnh Tấn Duy, 65 Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Tín Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Tài liệu học tập môn Luật tố tụng hình sự

Về tác giả: TS.Lê Huỳnh Tấn Duy (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: