Tài liệu học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tài liệu học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  • Mã ISBN: 978-604-83-2503-9
  • Tác giả: Ban Tuyên giáo, Thành ủy Hải Phòng
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết: Ban Tuyên giáo thành ủy Hải Phòng. Đ/c: số 128 Lạch Tray, phường Lạch Tray, thành phố Hải Phòng
  • Nơi in: Cty CP in DVTM Bình Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Tài liệu học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Về tác giả: Ban Tuyên giáo, Thành ủy Hải Phòng

Tìm mua sách nếu có bán: