Tài liệu hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh (dùng cho học viên quân sự bậc đại học)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tài liệu hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh (dùng cho học viên quân sự bậc đại học)
  • Mã ISBN: 978-604-51-4848-8
  • Tác giả: Bộ Quốc phòng, Học viện Kỹ thuật quân sự
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Vũ Tuấn Hưng
  • Đối tác liên kết: Học viện Kỹ thuật quân sự, 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
  • Nơi in: Xưởng in Học viện Kỹ thuật quân sự
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Tài liệu hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh (dùng cho học viên quân sự bậc đại học)

Về tác giả: Bộ Quốc phòng, Học viện Kỹ thuật quân sự

Tìm mua sách nếu có bán: