TÀI LIỆU (HỎI – ĐÁP) Về kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Nội dung cơ bản Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: TÀI LIỆU (HỎI – ĐÁP) Về kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Nội dung cơ bản Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân )
  • Mã ISBN: 978-604-83-2521-3
  • Tác giả: Ban Tuyên giáo, Thành ủy Hải Phòng
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết: Ban Tuyên giáo thành ủy Hải Phòng. Đ/c: số 128 Lạch Tray, phường Lạch Tray, thành phố Hải Phòng
  • Nơi in: Cty CP in DVTM Bình Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: TÀI LIỆU (HỎI – ĐÁP) Về kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Nội dung cơ bản Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân )

Về tác giả: Ban Tuyên giáo, Thành ủy Hải Phòng

Tìm mua sách nếu có bán: