Tài liệu hướng dẫn môn học pháp luật đại cương (Lưu hành nội bộ)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tài liệu hướng dẫn môn học pháp luật đại cương (Lưu hành nội bộ)
  • Mã ISBN: 978-604-81-1628-6
  • Tác giả: Khoa Luật – Trường Đại học Sài Gòn, TS. Hoàng Thị Việt Anh (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Tư Pháp
  • Biên tập viên: Quách Văn Dương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in khoa học công nghệ mới
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Tài liệu hướng dẫn môn học pháp luật đại cương (Lưu hành nội bộ)

Về tác giả: Khoa Luật – Trường Đại học Sài Gòn, TS. Hoàng Thị Việt Anh (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: