Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non – Hướng dẫn phát triển Chương trình giáo dục nhà trường trong các cơ sở giáo dục mầm non (Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non – Hướng dẫn phát triển Chương trình giáo dục nhà trường trong các cơ sở giáo dục mầm non (Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non)
  • Mã ISBN: 978-604-0-19098-7
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Bá Minh (Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Bích, Trần Thị Ngọc Trâm, Vũ Thị Ngọc Minh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Hồng Mát, Bùi Thị Thanh Đào, Nguyễn Thanh Hồng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần in Phúc Yên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non – Hướng dẫn phát triển Chương trình giáo dục nhà trường trong các cơ sở giáo dục mầm non (Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Bá Minh (Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Bích, Trần Thị Ngọc Trâm, Vũ Thị Ngọc Minh

Tìm mua sách nếu có bán: