Tài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Trung học Cơ sở

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Trung học Cơ sở
  • Mã ISBN: 978-604-0-19539-5
  • Tác giả:
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Phạm Thị Hồng Phúc; Lê Thị Thu Thủy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và thương mại Trường An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Tài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Trung học Cơ sở

Về tác giả:

Tìm mua sách nếu có bán: