TÀI LIỆU TẬP HUẤN TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI TRONG PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI (Tài liệu dành cho giảng viên)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: TÀI LIỆU TẬP HUẤN TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI TRONG PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI (Tài liệu dành cho giảng viên)
  • Mã ISBN: 978-604-56-7426-0
  • Tác giả: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Lâm Hồng Diệp
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: TÀI LIỆU TẬP HUẤN TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI TRONG PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI (Tài liệu dành cho giảng viên)

Về tác giả: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: