Tại sao? Sao giày không bay? 60 đề mục, thí nghiệm, câu đố về vật lý và hóa học

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tại sao? Sao giày không bay? 60 đề mục, thí nghiệm, câu đố về vật lý và hóa học
  • Mã ISBN: 978-604-1-15926-6
  • Tác giả: M. Romodina
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Nguyễn Tuấn Việt
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Tại sao? Sao giày không bay? 60 đề mục, thí nghiệm, câu đố về vật lý và hóa học

Về tác giả: M. Romodina

Tìm mua sách nếu có bán: