Tại sao? Sao tàu lại nổi? – 100 điều kỳ thú về giao thông

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tại sao? Sao tàu lại nổi? – 100 điều kỳ thú về giao thông
  • Mã ISBN: 978-604-1-15923-5
  • Tác giả: N. Oglobya
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Nguyễn Tuấn Việt
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Tại sao? Sao tàu lại nổi? – 100 điều kỳ thú về giao thông

Về tác giả: N. Oglobya

Tìm mua sách nếu có bán: