Tấm gương Bác – Ngọc quý của mọi nhà: Tim sôi, đầu lạnh, bàn tay sạch

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tấm gương Bác – Ngọc quý của mọi nhà: Tim sôi, đầu lạnh, bàn tay sạch
  • Mã ISBN: 978-604-72-4046-3
  • Tác giả: TS Sử học Nguyễn Văn Khoan
  • Nhà xuất bản: Công an nhân dân
  • Biên tập viên: Nguyễn Tường
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam (VINABOOKS JSC)
  • Nơi in: Cty CP in Scitech
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/01/2020

Thông tin về sách: Tấm gương Bác – Ngọc quý của mọi nhà: Tim sôi, đầu lạnh, bàn tay sạch

Về tác giả: TS Sử học Nguyễn Văn Khoan

Tìm mua sách nếu có bán: