Tấm gương Bác – Ngọc quý của mọi nhà

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tấm gương Bác – Ngọc quý của mọi nhà
  • Mã ISBN: 978-604-80-4630-9
  • Tác giả: Nguyễn Văn Khoan, TS
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lê; Mai Quốc Bảo
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in Hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/05/2020

Thông tin về sách: Tấm gương Bác – Ngọc quý của mọi nhà

Về tác giả: Nguyễn Văn Khoan, TS

Tìm mua sách nếu có bán: