Tập bản đồ Địa lí 7

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tập bản đồ Địa lí 7
  • Mã ISBN: 978-604-0-14951-0
  • Tác giả: Nguyễn Quý Thao, Thành Ngọc Linh, Trịnh Minh Hùng
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Giáng Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp Bản đồ 1 – Chi nhánh Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/02/2020

Thông tin về sách: Tập bản đồ Địa lí 7

Về tác giả: Nguyễn Quý Thao, Thành Ngọc Linh, Trịnh Minh Hùng

Tìm mua sách nếu có bán: