Tập bản đồ – Tranh ảnh bài tập Lịch sử 11

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tập bản đồ – Tranh ảnh bài tập Lịch sử 11
  • Mã ISBN: 978-604-0-19751-1
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Cơ, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Xuân Trường, Trịnh Đình Tùng
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trịnh Minh Hùng, Nguyễn Thị Giáng Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In Sách Giáo khoa tại TP Hà Nội. Địa chỉ in Tổ 60 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/05/2020

Thông tin về sách: Tập bản đồ – Tranh ảnh bài tập Lịch sử 11

Về tác giả: Nguyễn Ngọc Cơ, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Xuân Trường, Trịnh Đình Tùng

Tìm mua sách nếu có bán: