Tập bản đồ – Tranh ảnh bài tập Lịch sử 12

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tập bản đồ – Tranh ảnh bài tập Lịch sử 12
  • Mã ISBN: 978-604-0-19752-8
  • Tác giả: Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Thị Côi, Nguyễn Xuân Trường, Thành Ngọc Linh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trịnh Minh Hùng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In Sách Giáo khoa tại TP Hà Nội. Địa chỉ in Tổ 60 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/05/2020

Thông tin về sách: Tập bản đồ – Tranh ảnh bài tập Lịch sử 12

Về tác giả: Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Thị Côi, Nguyễn Xuân Trường, Thành Ngọc Linh

Tìm mua sách nếu có bán: