Tập bản đồ – tranh ảnh bài tập Lịch sử 7

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tập bản đồ – tranh ảnh bài tập Lịch sử 7
  • Mã ISBN: 978-604-0-15930-4
  • Tác giả: Nghiêm Đình Vỳ, Nguyễn Thị Côi (chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Văn Đằng, Nguyễn Xuân Trường
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trịnh Minh Hùng, Nguyễn Thị Giáng Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In Sách Giáo khoa tại TP Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Tập bản đồ – tranh ảnh bài tập Lịch sử 7

Về tác giả: Nghiêm Đình Vỳ, Nguyễn Thị Côi (chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Văn Đằng, Nguyễn Xuân Trường

Tìm mua sách nếu có bán: