Tập hợp lực lượng trong thế kỷ XXI: Xu hướng, tác động và đối sách của Việt Nam ( Sách chuyên khảo )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tập hợp lực lượng trong thế kỷ XXI: Xu hướng, tác động và đối sách của Việt Nam ( Sách chuyên khảo )
  • Mã ISBN: 978-604-57-5786-4
  • Tác giả: TS. Lê Hải Bình ( Chủ biên )
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Cù Thị Thúy Lan; Nguyễn Thu Hường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và thương mại Hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/07/2020

Thông tin về sách: Tập hợp lực lượng trong thế kỷ XXI: Xu hướng, tác động và đối sách của Việt Nam ( Sách chuyên khảo )

Về tác giả: TS. Lê Hải Bình ( Chủ biên )

Tìm mua sách nếu có bán: