Tập hợp văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2019

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tập hợp văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2019
  • Mã ISBN: 978-604-65-4823-2
  • Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang – Sở Tư Pháp
  • Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội
  • Biên tập viên: Đinh Thị Thanh Hòa
  • Đối tác liên kết: Sở Tư pháp Tỉnh Bắc Giang
  • Nơi in: Cty CP in sách và xây dựng Cao Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Tập hợp văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2019

Về tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang – Sở Tư Pháp

Tìm mua sách nếu có bán: