Tẩy độc bếp: Vì không thể sống mà không ăn gì

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tẩy độc bếp: Vì không thể sống mà không ăn gì
  • Mã ISBN: 978-604-1-16376-8
  • Tác giả: PHA LÊ
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Minh Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Tẩy độc bếp: Vì không thể sống mà không ăn gì

Về tác giả: PHA LÊ

Tìm mua sách nếu có bán: