Tây Hán diễn nghĩa

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tây Hán diễn nghĩa
  • Mã ISBN: 978-604-9853-50-0
  • Tác giả: Chân Vĩ
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Dinh
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Minh Thắng, 200 B3 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Nơi in: DNTN in Hà Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/12/2019

Thông tin về sách: Tây Hán diễn nghĩa

Về tác giả: Chân Vĩ

Tìm mua sách nếu có bán: