Thạc sỹ Fây bút – Văn chương và cỏ dại

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thạc sỹ Fây bút – Văn chương và cỏ dại
  • Mã ISBN: 978-604-9900-08-2
  • Tác giả: Hiến Văn
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Đào Bá Đoàn
  • Đối tác liên kết: LK với tác giả/ Đc: Hội Văn học nghệ thuật Hưng Yên
  • Nơi in: XN in NXB Văn hóa Dân tộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/03/2020

Thông tin về sách: Thạc sỹ Fây bút – Văn chương và cỏ dại

Về tác giả: Hiến Văn

Tìm mua sách nếu có bán: