Thai kỳ an vui

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thai kỳ an vui
  • Mã ISBN: 978-604-58-9611-2
  • Tác giả: Bác sĩ Lê Tiểu My
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Liên
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in khuyến học Phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Thai kỳ an vui

Về tác giả: Bác sĩ Lê Tiểu My

Tìm mua sách nếu có bán: