Thám tử lừng danh Conan Tập 97

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thám tử lừng danh Conan Tập 97
  • Mã ISBN: 978-604-2-16821-2
  • Tác giả: Gosho Aoyama
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in Scitesch
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/07/2020

Thông tin về sách: Thám tử lừng danh Conan Tập 97

Về tác giả: Gosho Aoyama

Tìm mua sách nếu có bán: