Tháng năm dài (tập thơ)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tháng năm dài (tập thơ)
  • Mã ISBN: 978-604-9905-12-4
  • Tác giả: Nguyễn Anh Thi
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thu Thủy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP TM in Nhật Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/02/2020

Thông tin về sách: Tháng năm dài (tập thơ)

Về tác giả: Nguyễn Anh Thi

Tìm mua sách nếu có bán: