The Fox and the Grapes

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: The Fox and the Grapes
  • Mã ISBN: 978-604-974-356-6
  • Tác giả: Terry Phillips
  • Nhà xuất bản: Đại học Huế
  • Biên tập viên: Trần Dương Hoàng Long
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Giáo dục Đại Trường Phát; 148-150 Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
  • Nơi in: Cty CP Thương mại in Nhật Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: The Fox and the Grapes

Về tác giả: Terry Phillips

Tìm mua sách nếu có bán: