The Knowledge – Khủng long khủng khỉnh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: The Knowledge – Khủng long khủng khỉnh
  • Mã ISBN: 978-604-1-14413-2
  • Tác giả: Martin Oliver – Minh họa: Daniel Postgate
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đỗ Biên Thùy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: The Knowledge – Khủng long khủng khỉnh

Về tác giả: Martin Oliver – Minh họa: Daniel Postgate

Tìm mua sách nếu có bán: