The Knowledge – Thiên hà thật đáng ngạc nhiên

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: The Knowledge – Thiên hà thật đáng ngạc nhiên
  • Mã ISBN: 978-604-1-14425-5
  • Tác giả: Kjartan Poskitt; Daniel Postgate minh họa
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đỗ Biên Thùy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: The Knowledge – Thiên hà thật đáng ngạc nhiên

Về tác giả: Kjartan Poskitt; Daniel Postgate minh họa

Tìm mua sách nếu có bán: