Thể loại: Dẫn nhập lịch sử, lí thuyết, nghiên cứu và phương pháp giảng dạy

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thể loại: Dẫn nhập lịch sử, lí thuyết, nghiên cứu và phương pháp giảng dạy
  • Mã ISBN: 978-604-9878-81-7
  • Tác giả: Anis S Bawarshi, Mary Jo Reiff
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Lê Thị Hồng Thơm
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP Văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Thể loại: Dẫn nhập lịch sử, lí thuyết, nghiên cứu và phương pháp giảng dạy

Về tác giả: Anis S Bawarshi, Mary Jo Reiff

Tìm mua sách nếu có bán: