THE NAPOLEON HILL FOUNDATION THINK AND GROW RICH THE LEGACY DI SẢN NGHĨ GIÀU & LÀM GIÀU ẤN PHẨM CHÍNH THỨC CỦA SERIES PHIM THINK RICH HOW THE WORLD’S LEADING ENTREPRENEURS THOUGHT LEADRS & CULTURAL ICONS ACHIEVE SUCCESS

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: THE NAPOLEON HILL FOUNDATION THINK AND GROW RICH THE LEGACY DI SẢN NGHĨ GIÀU & LÀM GIÀU ẤN PHẨM CHÍNH THỨC CỦA SERIES PHIM THINK RICH HOW THE WORLD’S LEADING ENTREPRENEURS THOUGHT LEADRS & CULTURAL ICONS ACHIEVE SUCCESS
  • Mã ISBN: 978-604-88-8693-6
  • Tác giả: James whittaker
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Ngân
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng
  • Nơi in: DNTN in Hà Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: THE NAPOLEON HILL FOUNDATION THINK AND GROW RICH THE LEGACY DI SẢN NGHĨ GIÀU & LÀM GIÀU ẤN PHẨM CHÍNH THỨC CỦA SERIES PHIM THINK RICH HOW THE WORLD’S LEADING ENTREPRENEURS THOUGHT LEADRS & CULTURAL ICONS ACHIEVE SUCCESS

Về tác giả: James whittaker

Tìm mua sách nếu có bán: