Theo dòng triều Nguyễn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Theo dòng triều Nguyễn
  • Mã ISBN: 978-604-58-4718-3
  • Tác giả: Tôn Thất Thọ
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Trần Đình Ba
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Khuyến học Phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 01/06/2020

Thông tin về sách: Theo dòng triều Nguyễn

Về tác giả: Tôn Thất Thọ

Tìm mua sách nếu có bán: