Thiên nhiên – Những bí mật còn ẩn giấu – Động vật kỳ quặc

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thiên nhiên – Những bí mật còn ẩn giấu – Động vật kỳ quặc
  • Mã ISBN: 978-604-950-953-7
  • Tác giả: Trác Việt (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Hà Nội
  • Biên tập viên: Ngụy Thị Liễu
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa Huy Hoàng
  • Nơi in: DNTN in Hà Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/12/2019

Thông tin về sách: Thiên nhiên – Những bí mật còn ẩn giấu – Động vật kỳ quặc

Về tác giả: Trác Việt (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: