Thiền tánh mật chú

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thiền tánh mật chú
  • Mã ISBN: 978-604-89-8157-0
  • Tác giả: Lê Thanh Hùng
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Trần Công
  • Nơi in: Cty TNHH Trần Công
  • Ngày nộp lưu chiểu: 04/02/2020

Thông tin về sách: Thiền tánh mật chú

Về tác giả: Lê Thanh Hùng

Tìm mua sách nếu có bán: