Thiết kế bài giảng tiếng Việt 5, Tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thiết kế bài giảng tiếng Việt 5, Tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-55-4780-9
  • Tác giả: Phạm Thị Thu Hà
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Phạm Quốc Tuấn
  • Đối tác liên kết: Công ty CP in và PHS Việt Nam; Số 18 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
  • Nơi in: CTy CP in và truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Thiết kế bài giảng tiếng Việt 5, Tập 2

Về tác giả: Phạm Thị Thu Hà

Tìm mua sách nếu có bán: