Thơ Định Hóa

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thơ Định Hóa
  • Mã ISBN: 978-604-915-784-4
  • Tác giả: Hoàng Luận
  • Nhà xuất bản: Đại học Thái Nguyên
  • Biên tập viên: Phạm Văn Vũ
  • Đối tác liên kết: Hoàng Luận (Địa chỉ: Xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên)
  • Nơi in: Xưởng in NXB ĐH Thái Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Thơ Định Hóa

Về tác giả: Hoàng Luận

Tìm mua sách nếu có bán: