Thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại và những vấn đề đặt ra khi thi hành Bộ luật tố tụng hình sự (hiện hành) ( Sách chuyên khảo )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại và những vấn đề đặt ra khi thi hành Bộ luật tố tụng hình sự (hiện hành) ( Sách chuyên khảo )
  • Mã ISBN: 978-604-57-5246-3
  • Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí ( Chủ biên )
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Văn Thị Thanh Hương; Trần Quốc Thắng; Nguyễn Thị Phương Anh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: nhà in sự thật
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại và những vấn đề đặt ra khi thi hành Bộ luật tố tụng hình sự (hiện hành) ( Sách chuyên khảo )

Về tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí ( Chủ biên )

Tìm mua sách nếu có bán: