Thuật xử thế của người xưa

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Thuật xử thế của người xưa
  • Mã ISBN: 978-604-1-13452-2
  • Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Phạm Đỗ Phương Chi; Đỗ Biên Thùy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP In Gia Định
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Thuật xử thế của người xưa

Về tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Tìm mua sách nếu có bán: